Stavbyvedúci

Náplň práce

 • zrealizovanie diela, stavby, pridelenej zákazky od začiatku až po uvedenie do úžívania alebo odovzdania
 • komunikácia s investorom, projektantom a TDI
 • odsúhlasovanie prác a technických riešení, návrhy technických riešení a detailov
 • odsúhlasovanie a tvorba cenových návrhov, naviac prác a fakturácie
 • preberanie a odovzdávanie prác, kontrola prevádzaných prác na stavbe
 • koordinovanie všetkých súčastí stavby tak, aby bol dodržaný termín, technické nároky, kvalita a hospodársky výsledok
 • uzatváranie zmlúv, vyrokúvanie zmluvných podmienok
 • kontrola cenových ponúk, kontrola fakturácie a nákladov

 

Požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: pozemné stavby
 • fakturácia – základy
 • PC znalosti: Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Office, AutoCAD – základy
 • vodičský preukaz skupiny B
 • prax v danom odbore 2 roky
 • zmysel pre detail, dokonalosť, termín, záruky
 • technické myslenie, znalosť technologických postupov a detailov
 • cenové znalosti v stavebníctve
 • samostatnosť a zodpovednosť pri riadení a koordinovaní prác počas výstavby
 • výhodou je odborná spôsobilosť – stavbyvedúci
 • výhodou je znalosť nemeckého alebo anglického jazyka
 • výborná technická a argumentačná schopnosť komunikácie
 • schopnosť motivovať a dosahovať požadované výsledky pri práci s ľuďmi

 

V prípade, že máte záujem u nás pracovať, pošlite svoj životopis na praca@lzstav.sk

Spoločnosť LZ-STAV s. r. o., Borovicová ul  705/5, 900 42 Miloslavov, IČO: 45 399 166   (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

 

Späť na zoznam pozícií